Werk plaatsen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 DEFINITIES

1.1. ‘ZZP Werkveiling BV’ in de zin van deze voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZZP Werkveiling en/of gelieerde vennootschappen.
1.2. ‘Gebruiker’ in de zin van deze voorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever of opdrachtnemer gebruik maakt van de website www.zzpwerkveiling.nl en op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3. ‘Overeenkomst’ betreft de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand te komen of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Veiling
2.1. Elk veilingshandeling is vrijblijvend.
2.2. De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van partijen over en weer.
2.3. Tussen ZZP Werkveiling en de Gebruiker komt nimmer een Overeenkomst als bedoeld onder 1.3 tot strand.

Uitvoering van de Overeenkomst
2.4. De Overeenkomst betreft een verbintenis met een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtnemer specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen.

Toepasselijkheid
2.5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en tussen de Gebruikers en ZZP Werkveiling gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke – en rechtshandelingen met uitdrukkelijke terzijdestelling van de door de Gebruikers gehanteerde algemene voorwaarden.
2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door ZZP Werkveiliing bevestigd.

Prijzen
2.7. Alle door ZZP Werkveiling vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van de aanbieding.

Betaling
2.8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Gebruiker vooraf aan de inschrijving een vergoeding verschuldigd, dan wel stemt hij er mee in dat dit periodiek wordt geïnd. De Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van ZZP Werkveiling, niet gerechtigd te verrekenen en schuldvergelijking toe te passen met vorderingen uit welke hoofde dan ook.

Toerekening van betaling
2.9. Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare bedragen.

Bepaalde tijd
2.10. Een overeenkomst tussen Gebruiker en ZZP Werkveiling geldt voor bepaalde tijd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Gebruiker bij aangetekende brief of mail uiterlijk 1 maand voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID

Klachten
3.1 Klachten over dienen zo snel mogelijk, doch binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden, schriftelijk of per mail, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan ZZP Werkveiling.

Aansprakelijkheid
3.2. ZZP Werkveiling is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst. ZZP Werkveiling is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is ZZP Werkveiling nimmer aansprakelijk.
3.3. ZZP Werkveiling is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Gebruikers verstrekte gegevens. ZZP Werkveiling is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Gebruiker opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
3.5. De aansprakelijkheid van ZZP Werkveiling is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.

Artikel 4. OVERIG

Toepasselijk recht
4.1. Op de overeenkomst tussen ZZP Werkveiling en Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
4.2. Ter zake van geschillen tussen partijen is slechts bevoegd de boegde rechter van de woonplaats van ZZP Werkveiling.

Inwerkingtreding
4.3. Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door ZZP Werkveiling treden in werking op de dag der deponering bij de Kamer van Koophandel, zijnde in juni 2017.