Werk plaatsen

PRIVACYVERKLARING, Grou 24 mei 2018.Zzpwerkveiling.nl, gevestigd aan Parkstraat 10 9001 AT Grou, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR). Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Contactgegevens:
https://www.zzpwerkveiling.nl zzpwerkveiling.nl, Parkstraat 10 9001 AT Grou, Tel. 0515-558016

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zzpwerkveiling.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummers - E-mailadres - Geboortedatum - Geboorteplaats - Datum oprichting - Aantal jaar ervaring - ND nummer - KVK nummer - Rekeningnummer bedrijf - BTW nummer - Opleiding - Naam bedrijf/organisatie - Rijbewijs (digitaal kopie) - Uittreksel KvK (digitaal kopie) - Verklaring betalingsgedrag belastingdienst, niet verplicht (digitaal kopie) - Polis AVB (digitaal kopie) - Ongevallenpolis, niet verplicht (digitaal kopie) - Exemplaar briefpapier met bedrijfslogo (digitaal kopie) - Diploma’s/certificaten (digitaal kopie) - Beveiligingspas (digitaal kopie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzpwerkveiling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zzpwerkveiling.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Telefonisch of e-mail contact - Afleveren diensten - Afhandeling betaling - ZZP’ers d.m.v. een platform geven om te kunnen bieden (veiling) op projecten - Bedrijven een platform geven om ZZP’er te kiezen welke het beste past bij uw project

Geautomatiseerde besluitvorming
Zzpwerkveiling.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zzpwerkveiling.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zzpwerkveiling.nl bewaart niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn na het laatste contact. Waar wij de gegevens bewaren.
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Alle online diensten zijn in Nederland gevestigd of binnen de EU. En daarmee adequaat verklaard als veilig voor de opslag van (persoons) gegevens. We maken back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens slaan wij op een server in Nederland of binnen de EU op. Het transport van de gegevens gaat over een beveiligde SSL verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zzpwerkveiling.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen zzpwerkveiling.nl heeft inzicht in privé-informatie en transactiegegevens. zzpwerkveiling.nl maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van Mollie. Mollie heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. zzpwerkveiling.nl verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zzpwerkveiling.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics - cookies
Zzpwerkveiling.nl gebruikt analytische cookies van Google Analytics om het website bezoek in kaart te brengen. Wij mogen zonder voorafgaande toestemming van u met deze cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken, omdat wij: - gebruik maken van de Google Analytics cookies; - een bewerkersovereenkomst met Google heb gesloten; - het laatste octet van het IP-adres heb gemaskeerd; - ‘gegevens delen’ hebben uitgezet; - geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U heeft een een opt-outmogelijkheid voor Google Analytics. Google geeft hiervoor twee verschillende mogelijkheden: - U kunt een component aan uw website toevoegen waarmee u een opt-outmogelijkheid kunt aanbieden aan uw gebruikers. Zie voor een toelichting hierop: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. - Google biedt ook een browser-extensie aan voor haar eigen browser Chrome.

Beeldmateriaal op de website.
Zzpwerkveiling.nl maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door Zzpwerkveiling.nl zelf zijn vervaardigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zzpwerkveiling.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zzpwerkveiling.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zzpwerkveiling.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zzpwerkveiling.nl

Onze website https://www.zzpwerkveiling.nl is met een SSL certificaat beveiligd. SSL, herkenbaar aan HTTPS voor de url (en het groene slotje), is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Alle ge-uploade bestanden worden na het uploaden direct ge-encrypt. De beheerder kan in het CMS deze ge-encrypt bestanden downloaden om in te zien. Als de beheerder een bestand download worden dit bestand ge-decrypt en gedownload. De ge-decrypte versie van het bestand wordt gelijk verwijderd van de server.